Mediamattie (identificatienummer NL002396241B11), gevestigd aan de Karnemelkstraat 6 C4, 4811KJ Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.mediamattie.nl

Karnemelkstraat 6 C4, 4811 KJ Breda, 0613091055

K. van Houten is de Functionaris Gegevensbescherming van Mediamattie. Hij is te bereiken via privacy@mediamattie.nl

De persoonsgegevens die verwerkt worden

Mediamattie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die hij verwerkt:

– Voor- en achternaam;

– Adresgegevens;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– Bankrekeningnummer;

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt. Hierbij kan worden gedacht aan informatie die u verstrekt via: de telefoon, fysiek, video-opname, geluidsopname, e-mail of ander geschrift.

Het is niet zo dat Mediamattie altijd alle gegevens van u gebruikt. Vaak is dit beperkt tot een aantal van de bovengenoemde soorten gegevens. Welke gegevens Mediamattie gebruikt, hangt af van het doel waarvoor hij de gegevens verwerkt (zie

ook ‘doel en grondslag).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website en/of dienst van Mediamattie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Echter, dit kan anders zijn indien zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Mediamattie kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Zij raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Mediamattie zonder de benodigde toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met haar op via privacy@mediamattie.nl, zodat de in het geding zijnde informatie verwijderd wordt.

Doel en grondslag

Mediamattie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. Het aanbieden van diensten, producten en/of informatie.
  2. Het afhandelen van uw betaling.
  3. Het bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken.
  4. Het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Mediamattie uit te kunnen voeren.
  5. Het kunnen informeren over wijzigingen van de diensten en producten die Mediamattie aanbiedt.
  6. De behandeling van uw vragen en/of klachten.
  7. Het vastleggen van uw (auteursrechtelijke) toestemming voor het gebruik van uw portret, als u deel wilt nemen aan een video- of geluidsopname die Mediamattie maakt.
  8. Het opnemen, aankopen en publiceren van (audio)visueel materiaal, alsmede opslaan daarvan in een archief.
  9. Het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder.
  10. Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Grondslagen

Ten aanzien van punt 1 t/m 6 is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Ten aanzien van punt 7 t/m 10 geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Mediamattie bewaart de gegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is om de in dit privacy beleid bedoelde doelen te realiseren, dan wel om aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen.

Voor de meeste persoonsgegevens geldt, dat Mediamattie deze in ieder geval bewaren voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Mediamattie hanteert een standaard bewaartermijn van vier jaar. Dat wil zeggen dat Mediamattie uw persoonsgegevens vier jaar na het einde van de overeenkomst zal verwijderen, tenzij Mediamattie op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moet bewaren, uw gegevens bewaart indien dit echt nodig is voor het uitvoeren van zijn activiteiten of er sprake is van een lopende juridische procedure. Wanneer een andere

bewaartermijn geldt, brengt Mediamattie u daarvan op de hoogte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mediamattie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Mediamattie sluit Mediamattie een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mediamattie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Mediamattie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mediamattie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Mediamattie cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat ze op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan de website van Mediamattie heeft zij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Search

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mediamattie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Mediamattie een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover zij van u beschikt, in een computerbestand naar u of een ander te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@mediamattie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Mediamattie u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Mediamattie reageert zo snel mogelijk op uw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken. Mediamattie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Mediamattie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met de klantenservice van Mediamattie (via privacy@mediamattie.nl). Mediamattie heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: